جشن رمضان بنیاد در سال 1393
روز جهانی دیابت 93
همایش روز جهانی کلیه  سال1393
نوزدهمین سالگرد تاسیس بنیاد
عیادت از بیماران سرطانی در بیمارستان مفید
کنفرانس خبری ریاست بنیاد
همایش اتیسم