خدای من
خدای خوب و مهربان
قلب کوچکم را در میان شکوفه های بهاری درختان گذاشته ام
تا از کبوتران درس محبت بیاموزد

خیرین ارجمند می توانند جهت اعلام آمادگی برای همکاری این فرم را تکمیل نمایند.