شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
پیوند‌ها
مرکز تحقیقات سرطان  فدراسیون ورزشی بیماران خاص خانه ای‌بی انجمن تالاسمی ایران فدراسیون بین المللی تالاسمی  فدراسیون بین المللی کلیه انجمن سلامت خانواده ایران

فرم اطلاعات فردی ویژه بیماران تالاسمی