ماه مبارک رمضان، (9) نهمین ماه تقوم قمری می باشد. روزه یکی از 5 رکن دین اسلام است. روزه عبارت ازپرهیز ازخوردن و اشامیدن ازسحر تا غروب افتاب هر روز به مدت یک ماه قمری است. این عمل یک رکن مهم در رمضان است و به همه مسلمانان اجازه می دهد خود را وقف اعتقادشان بکنند.

راهنمای عملی دیابت و ماه مبارک رمضان (سال 2021)

ماه مبارک رمضان، (9) نهمین ماه تقوم قمری می باشد. روزه یکی از 5 رکن دین اسلام است. روزه عبارت ازپرهیز ازخوردن و اشامیدن ازسحر تا غروب افتاب هر روز به مدت یک ماه قمری است. این عمل یک رکن مهم در رمضان است و به همه مسلمانان اجازه می دهد خود را وقف اعتقادشان بکنند.

پیش دیابت

diabetes infographic

رژیم غذایی دیابت

برنامه غذایی روزانه جهت کنترل دیابت

تغذیه سالم

تغذیه سالم

تغذیه سالم

تغذیه سالم برای سلامت کلیه

تغذیه سالم برای سلامت کلیه

تغذیه سالم برای سلامت کلیه

پوستر کلیه

پوستر کلیه

پوستر کلیه

ما می توانیم شهری سالم بسازیم

ما می توانیم شهری سالم بسازیم

ما می توانیم شهری سالم بسازیم

ما می توانیم سبک زندگی سالم را انتخاب کنیم

ما می توانیم سبک زندگی سالم را انتخاب کنیم

ما می توانیم سبک زندگی سالم را انتخاب کنیم

می توانیم محیط کاری سالم بسازیم

می توانیم محیط کاری سالم بسازیم

می توانیم محیط کاری سالم بسازیم

ما می توانیم مدرسه ای سالم بسازیم

ما می توانیم مدرسه ای سالم بسازیم

ما می توانیم مدرسه ای سالم بسازیم