22 اردیبهشت 1402

گزارش خبری بیست و هفتمین سالگرد تأسیس بنیاد امور بیمار یهای خاص

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd

شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
100 مطب دیابتی
تازه ترین اخبار خاص‌پرس