25 آبان 1400

روش کمک به بیماران EB

شماره حساب بانک سامان جهت کمک به بیماران EB :
۸۳۵۸۱۰۱۰۱۷۷۴۴۱

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd