25 آبان 1400

مصاحبه دكتر عبدالرضا معادی مدير پروژه ١١٠٠ مطب ديابتی به مناسبت روز جهانی دیابت

مصاحبه دكتر عبدالرضا معادی مدير پروژه ١١٠٠ مطب  ديابتی به مناسبت روز جهانی دیابت: ٢٣ آبان روز جهانی ديابت "افزايش دسترسی"

 

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd