18 دی 1399

فراخوان سوم برای جذب مدیران و کارکنان بیمارستان شرق

همراه با شرایط احراز دور سوم

    مرکز پزشکی شرق ،بیمارستانی جنرال دارای بخشهای بستری زنان، مردان وکودکان و بخشهای ویژه بستری وپاراکلینیکی شامل: ICU,CCU .NICU ، اتاق عمل ، همودیالیز تالاسمی، شیمی درمانی، زنان وزایمان، پرتودرمانی، فیزیوتراپی، تصویر برداری و آزمایشگاه و کلینیک های تخصصی وفوق تخصصی است. این مرکز به نیروهای متقاضی کار با شرایط احراز زیر نیازمند است که پس از طی مراحل استخدامی اغاز بکار نمایند.

  فرم استخدام در سایت بنیاد بیماریهای خاص www.cffsd.org  و در محل  ساختمان بنیاد در خیابان بهار جنوبی، خیابان سعید شرقی وهمچنین بیمارستان شرق، اتوبان افسریه، مسگر اباد  قابل دسترسی است. برای دریافت اطلاعات بیشتر  می توانید با ایمیل آدرس بنیاد بیماریهای خاص cffsd.estekhdam@yahoo.com  تماس حاصل نمایید.  به شرایط احراز ، خصوصا مدرک تحصیلی مرتبط، سابقه  کار درمراکز درمانی و سکونت در شهرستان تهران توجه شده و آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی موقت آن را بارگذاری نمایید.

* روش ثبت نام:

 شرایط احراز متقاضیان برای پستهای مورد نیاز به شرح ذیل  می باشد:

 

1-سوپروایزر بالینی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

كارشناسيارشديادكترادريكيازرشتههايپرستاري،آموزشپرستاري،مديريتخدمات پرستاري.

تجربه

سابقه  سه سال سرپرستاری وحداقل یکسال سوپر وایزراموزشی

سن

حداکثر 45 سال

 

 

2-سرپرستار

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

مدركتحصيليكارشناسيياكارشناسيارشددريكيازرشتههايپرستاري،آموزشپرستاري،مديريتخدمات پرستاري.

تجربه

5 سال تجربه پرستاری ویکسالبعنوان سرپرستاربخشهای عادی وبراياحرازپستسرپرستاریبخشهايويژهICU,CCU,NICU ،دياليز،اورژانس،اتاق عمل و....حداقل دارايسهسالتجربهباشد.

سن

حداکثر 40 سال

 

3-پرستار

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

مدركتحصيليكارشناسيياكارشناسيارشددريكيازرشتههايپرستاري،آموزشپرستاري،مديريتخدمات پرستاري.

تجربه

5 سال تجربه پرستاری وبراياحرازپست پرستاری دربخشهايويژهICU,CCU,NICU ،دياليز،اورژانس،اتاق عمل و....حداقل دارايسهسالتجربه در بخشهای فوق الذکرباشد.

سن

حداکثر 35 سال

 

4- کارشناس تصویر برداری

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

کارشناس رادیولوژی

تجربه

حداقل 2 سال کار در رشته مربوطه 

سن

حداکثر 35 سال

 

5-مسئول لندری

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

دیپلم ترجیحا فوق دیپلم ترجیحا  کارشناس دریکی از گرایشهای مدیریت

تجربه

حداقل دوسال کار در مراکز بشکل مدیر واحد یا مسئول در لندری صنعتی وترجیحا بیمارستانی

سن

حداکثر 45 سال

 

6- منشی بخش های پاراکلینیکی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

دیپلم

تجربه

یک سال کار در بخشهای پاراکلینیکی بیمارستان یا  حداقل یکی از بخشهای بیمارستانیبه عنوان منشی

سن

حداکثر 35 سال

 

7-پرسنل واحد استریلیزاسیون مرکزی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

حداقل دیپلم ترجیحاکاردانی اتاق عمل

تجربه

حداقل 1 سال سابقه کاردر بیمارستان

سن

35 سال

 

8-متصدی اطلاعات

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

دیپلم

تجربه

1 سال سابقه کار ترجیحا به عنوان مسئول پذیرش یا اطلاعات

سن

حداکثر 35 سال

ویژگی اختصاصی

قدرت بیان مناسب (لهجه،صوت،فن بیان و....)

 

9-اپراتور ایستگاه پسماند

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

دیپلم

تجربه

حداقل 1 سال سابقه كار در بخش خدمات بيمارستان

سن

حداکثر 35 سال

 

 

10-سوپر وایزر پاتولوژی

شرايط احراز

تحصيلات

حداقل کارشناسی آزمایشگاه وترجیحا کارشناسی ارشد

تجربه

ده سال سابقه کار در ازمایشگاه وحداقل  پنج سال در بخش پاتولوژی ویکسال سوپر وایزری

سن

حداکثر 45 سال

 

11-کارشناس پاتولوژی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

کارشناس علوم آزمایشگاهی

تجربه

5 سال سابقه کاردر ازمایشگاه ودوسال در پاتولوژی

سن

حداکثر 35 سال

 

12-مسئول پذیرش بستری

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

 کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی)

تجربه

سه سال کار در بخش مدارک پزشکی / بخش پذیرش بیمارستان

سن

حداکثر 45سال

 

13- پرسنل پذیرش بستری

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

 دیپلم وترجیحا فوق دیپلم

تجربه

سه سال کار در واحدهای مدارک پزشکی وترجیحا پذیرش بیمارستانی

سن

حداکثر 35سال

 

14-مسئول فیزیک بهداشت

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

دارا بودن مدرک کارشناسی رادیولوژی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تکنولوژی پرتو شناسی(رادیولوژی)، تکنولوژی پرتو درمانی(رادیوتراپی)

تجربه

الف: داشتن حداقل5 سال سابقه کار در بخش تصویر برداری ،

ب:دارا بودن حداقل 2سال سابقه کار به عنوان سوپر وایزر تصویر برداری /مسئول فیزیک بهداشت

سن

حداکثر45 سال

 

15-دوزیمتریست

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته های فیزیک پزشکی یا پرتوپزشکی ترجیحا دارای مدرک دکترا

تجربه

الف: داشتن حداقل5 سال سابقه کار در بخش پرتو درمانی

ب:دارا بودن حداقل 2سال سابقه کار در طراحی ومحاسبه دز (دوزیمتری )در پرتودرمانی

سن

حداکثر 40 سال

16-پرستار بخش های ویژه

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

مدركتحصيليكارشناسيياكارشناسيارشددريكيازرشتههايپرستاري،آموزشپرستاري،مديريتخدمات پرستاري.

تجربه

5 سال تجربه پرستاری وحداقل سه سال در بخش ویژه

سن

حداکثر 40 سال

17-پرستار اتاق عمل

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

مدركتحصيليكارشناسيياكارشناسيارشددريكيازرشتههايپرستاري،آموزشپرستاري،اتاق عمل.

تجربه

5 سال تجربه پرستاری وحداقل سه سال در بخش اتاق عمل در صورت نیاز به اشتغال در اتاق عمل قلب / پیوند /... حداقل یکسال تجربه در اتاق عملهای اختصاصی

سن

حداکثر 40 سال

 

18-هوشبری اتاق عمل

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

مدركتحصيليكارشناسيياكارشناسيارشددريكيازرشتههاي هوشبری.

تجربه

5 سال تجربه هوشبریوحداقل یکسال تجربه در اتاق عملهای اختصاصی.

سن

حداکثر 40 سال

 

19-کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت(مدارک پزشکی)

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

کارشناسی وترجیحاکارشناسیارشدمدیریت اطلاعات سلامت(مدارکپزشکی)

 

تجربه

3 سال سابقه کار در بخش مدیریت اطلاعات سلامت(مدارکپزشکی)

سن

حداکثر 35 سال

 

20-مسئول تاسیسات

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

کارشناسیو یا ترجیحا کارشناسی ارشد مکانيک ،برق،تاسیسات

تجربه

دارای حداقل ده سال تجربه کاری مرتبط و یا پايه يک نظام مهندسي

سن

حداکثر 40 سال

 

21-پرسنل تاسیسات

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

دیپلم و یا ترجیحا دیپلم فنی

تجربه

دارای حداقل پنج سال تجربه کاری مرتبط به امور فنی وتاسیساتی

سن

حداکثر 40 سال

 

22-مدیر پیشگیری وارتقای سلامت

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

کارشناس ارشد یکی از حرف پیرا پزشکی ترجیحا پزشکعمومی

 

تجربه

دارابودن10سالسابقهکار وحداقلسه سال سابقه مدیریتی

 

23-مسئول ایمنی ومدیریت خطر وبلایا

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

کارشناس ارشد یکی از حرف پیرا پزشکی ترجیحا پزشکمتخصص طب کار یا دکتری بهداشت حرفه ای

 

تجربه

حداقل با 3 سال سابقه کار مرتبط در بیمارستان.

 

 

24-مسئول تدارکات

شرايط احراز                                                                                                                                       

تحصيلات

ديپلم ترجیحاكاردانيدريكيازرشتههايتحصيليمديريتدولتيباتمام گرايشها

تجربه

حداقل 2 سال سابقه کار در واحد تدارکات یا سایر واحدهای پشتیبانی بیمارستانی

سن

حداکثر 40 سال

 

25-مهماندار /آبدارچی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

دیپلم

تجربه

3 سال تجربه کاری مرتبط با میهمانداری و یا کار در کترینگ

 

26-آشپز

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

داشتن مدرک و گواهینامه معتبر از مراکز فنی وحرفه ای یا سایر مراکز آموزشی معتبر و شرکت در کلاس های توجیهی بخش تغذیه بیمارستان

تجربه

2 سال سابقه کار در بیمارستان  ویا مراکز تهیه غذا

سن

حداکثر 40 سال

 

27-متصدی تلفنخانه

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

ديپلم

تجربه

1 سال سابقه کارمرتبط

سن

حداکثر 40

 

28-مسئول خدمات

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

فوق ديپلموترجیحا کارشناسی رشته های مدیریتی

تجربه

حداقل دو سال سابقه مديريت ومسئولیت خدمات

سن

حداکثر 40 سال

 

29-خدمات/خدمتگزار

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

حداقل سيکلترجیحا دیپلم

تجربه

3 ماه آزمايشي

سن

حداکثر 40 سال

 

30-بیمار بر

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

حداقل مدرک سيکلترجیحا دیپلم

تجربه

حداقل 2 سال سابقه کار خدمات/ یکماه اموزش تحت نظر

 

31-کارشناس دارویی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

فوق ديپلم/ ترجیحا کارشناس دارویی

تجربه

2 سال سابقه کار

سن

حداکثر 35

32-انبارداردارویی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

ليسانس

تجربه

حداقل 2 سال سابقه کاردر داروخانه ها/ انبارهای دارویی

 

33- کمک انباردار دارویی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

دیپلم

تجربه

دو سال سابقه کار در انبار

 

34-مسئول دبیرخانه

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

دیپلم /کاردانی وياهمترازدريكيازرشتههايتحصيلي مديريتدولتيباتمامگرايشها

تجربه

2 سال سابقه کاراداری مرتبط

 

35-مسئول دفتر حوزه ریاست

شرايط احراز

تحصيلات

حداقل فوق دیپلم وترجیحا لیسانس های یکی از رشته های مرتبط با ارتباطات وامور اجتماعی

تجربه

3سال سابقه کار

سن

حداکثر 35 سال

مهارت

مسلط به زبان انگلیسی

 

36-مسئول فیزیوتراپی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

مدرک دکتری فیزیوتراپی / مدرک کارشناسی ارشد فیزیوتراپی وحداقل مدرک کارشناسی

تجربه

 حداقل سه سال سابقه کار در مراکز  فیزیوتراپی  ودر صورت داشتن مدرک کارشناسی حداقل 5 سال تجربه کاری در فیزیوتراپی بیمارستان

سن

حداکثر 40 سال

 

37-کارشناس فیزیوتراپی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

مدرک کارشناسی فیزیوتراپیست وترجیحا مدرک کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

تجربه

 حداقل یک سال سابقه کار در مرکز ویا واحد فیزیوتراپی بیمارستان

سن

حداکثر 40 سال

 

38-مسئول کارگزینی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

كارشناسيياكارشناسيارشدوياهمترازدريكيازرشتههايتحصيلي مديريتدولتيباتمامگرايشها

تجربه

2 سال سابقه کار به عنوان مسئول منابع انسانی یا کارگزینی

 

39-پرسنل کارگزینی

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

كاردانيياكارشناسيوياهمترازدريكيازرشتههايتحصيلي مديريتدولتيباتمامگرايشها

تجربه

2 سال سابقه کار مربوط

سن

حداگثر 40 سال

 

40-متصدی پذیرش کلینیک

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

کاردانی/ کارشناسی  مدارک پزشکی

تجربه

3 ماه آزمایشی در قسمت مربوطه /ترجیحا سابقه کار به عنوان منشی یا مسئول پذیرش در بیمارستان

سن

حداکثر 40 سال

 

41- کمک بهیار کلینیک

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

حداقل ديپلم ترجیحا مدرک کمک بهیاری / بهیاری و در کلینیک های  فوق تخصصی، کارشناسی یکی از تخصص های بیمارستانی

تجربه

3 ماه آزمايشي وتایید پزشکان کلینیک ودر کلینیک های  فوق تخصصی حداقل یکسال سابقه مرتبط

سن

حداکثر 40 سال

 

42-پرسنل رختشویخانه (لندری)

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

حداقل دیپلم

تجربه

1 سال سابقه کار مرتبط/ اموزش به مدت سه ماه

 

43-خیاط

شرايط احراز

تحصيلات

دیپلم مدرک فنی وحرفه ای یا اموزشگاهی خیاطی

تجربه

حداقل یک سال سابقه کار خیاطی

44-متصدی درامد

 

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

حداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی

تجربه

 سه سال سابقه کار حسابداری وترجیحا یك سال سابقه در بیمارستان

 

45-کارشناس حقوق ودستمزد

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

حداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی

تجربه

 سه سال سابقه کار حسابداری وترجیحا یك سال سابقه در بیمارستان

 

46-متصدی ترخیص

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

حداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی

تجربه

 سه سال سابقه کار حسابداری وترجیحا یك سال سابقه در بیمارستان

 

47-مسئول صندوق

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری

تجربه

1سال سابقه کار وترجیحا یك سال سابقه در بیمارستان

سن

35 سال

 

48-مسئول اموال

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

حداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی

تجربه

 سه سال سابقه کار حسابداری وترجیحا یك سال سابقه در بیمارستان

 

49-مسئول حفاظت فیزیکی /حراست

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

فوق دیپلم و بالاتر

تجربه

دو سال سابقه کار مرتبط به عنوان مسئول نگهبانی یا حراست

سن

حداکثر 30 سال

قد

بیش از 180 سانتی متر

وزن

بین 80 تا 90 کیلوگرم

 

 

50-نگهبان/حراست

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

دیپلم و بالاتر

تجربه

دو سال سابقه کار مرتبط

سن

حداکثر 30 سال

قد

بیش از 180 سانتی متر

وزن

بین 80 تا 90 کیلوگرم

 

51-کارشناس پیگیری بیماران

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

کارشناس پرستاری /کارشناس روانشناسی وترجیحا پزشک عمومی

تجربه

حداقل 5 سال سابقه کار در بیمارستان در واحد حقوق گیرندگان خدمت یا مددکاری

سن

حداکثر 40 سال

 

52-مسئول حقوق گیرندگان خدمت

شرايط احراز

تحصيلات مرتبط

کارشناس حقوق/ کارشناس پرستاری /کارشناس روانشناسی

تجربه

حداقل 5 سال سابقه کار در بیمارستاندر واحد حقوق گیرندگان خدمت یا مددکاری

سن

حداکثر 40 سال

 

توجه: برای کسب دریافت اطلاعات بیشتر  میتوانید با بنیاد بیماریهای خاص به آدرس ایمیل cffsd.estekhdam@yahoo.com ارتباط برقرار نمایید.

بنیاد امور بیماری ها خاص

@cffsd

شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
100 مطب دیابتی
تازه ترین اخبار خاص‌پرس