خدای من
خدای خوب و مهربان
قلب کوچکم را در میان شکوفه های بهاری درختان گذاشته ام
تا از کبوتران درس محبت بیاموزد

خیرین و نیکو کاران بنیاد امور بیماری های خاص، می توانند کمک های غیر نقدی خود شامل مواد غذایی، پوشاک، مصالح ساختمانی برای ساخت بیمارستان و مراکز درمانی، مواد شوینده، وسایل اداری و غیره را به دفتر مشارکت های مردمی بنیاد تحویل دهند.

شماره تماس دفتر مشارکت های مردمی: 02122783439

"امید است هموطنان عزیز نیازمندان را مرهون الطاف بیکران خود قرار دهید"