کمک به نیازمندان و بیماران یک آزمون الهی است.
خدایا کمک کن از این آزمون سرافراز بیرون آیم.


شماره حساب 83581010177441 بانک سامان شعبه پارک ساعی

شماره حساب 206810988981 بانک پاسارگاد شعبه زرتشت

شماره حساب 0110103434000 بانک ملی شعبه اسکان