بازدید از بخش دیالیز بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه توسط نيكتا پژوهش فر(معاون هماهنگی امور استان های بنياد امور بيماريهای خاص) در سفر استانی به كرمانشاه
بازدید از بخش دیالیز بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه توسط نيكتا پژوهش فر(معاون هماهنگی امور استان های بنياد امور بيماريهای خاص) در سفر استانی به كرمانشاه
بازدید از بخش دیالیز بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه توسط نيكتا پژوهش فر(معاون هماهنگی امور استان های بنياد امور بيماريهای خاص) در سفر استانی به كرمانشاه
بازدید از بخش دیالیز بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه توسط نيكتا پژوهش فر(معاون هماهنگی امور استان های بنياد امور بيماريهای خاص) در سفر استانی به كرمانشاه
بازدید از بخش دیالیز بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه توسط نيكتا پژوهش فر(معاون هماهنگی امور استان های بنياد امور بيماريهای خاص) در سفر استانی به كرمانشاه
بازدید از بخش دیالیز بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه توسط نيكتا پژوهش فر(معاون هماهنگی امور استان های بنياد امور بيماريهای خاص) در سفر استانی به كرمانشاه
بازدید از بخش دیالیز بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه توسط نيكتا پژوهش فر(معاون هماهنگی امور استان های بنياد امور بيماريهای خاص) در سفر استانی به كرمانشاه