نام مرکز آدرس شماره تماس
مرکز بیماری های خاص بمبم - اتوبان خلیج فارس- داخل بیمارستان پاستور034-44318606


شماره حساب سیبا بانک ملی
0110103434000
واریز کمک های مردمی
100 مطب دیابتی
تازه ترین اخبار خاص‌پرس