نام مرکز آدرس شماره تماس
مرکز بیماری های خاص بمبم - اتوبان خلیج فارس- داخل بیمارستان پاستور034-44318606