نوزدهمین سالگرد تاسیس بنیاد
عیادت از بیماران سرطانی در بیمارستان مفید
کنفرانس خبری ریاست بنیاد
همایش اتیسم