دیدار آیت الله هاشمی با کارکنان بنیاد امور بیماری های خاص
دیدار آیت الله هاشمی با کارکنان بنیاد امور بیماری های خاص
دیدار آیت الله هاشمی با کارکنان بنیاد امور بیماری های خاص
دیدار آیت الله هاشمی با کارکنان بنیاد امور بیماری های خاص
دیدار آیت الله هاشمی با کارکنان بنیاد امور بیماری های خاص
دیدار آیت الله هاشمی با کارکنان بنیاد امور بیماری های خاص
دیدار آیت الله هاشمی با کارکنان بنیاد امور بیماری های خاص